CA Asian Pacific Islander Legislative Caucus Tố Cáo Trump Về Trục Xuất Người Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam